Inovácie

Občianske združenie RESpect KE podporuje Startupy zamestnancov a študentov Ústavu zemských zdrojov fakulty BERG. Na tejto stránke vám predstavujeme aktívne projekty.

Aktívne projekty

TuLiMark (z anglického názvu Touristic Light Marks) je startup, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turistov si dáva za cieľ výrazne znížiť riziko a následky v prípadoch, kedy sa turisti za zhoršených poveternostných podmienok v teréne stratia.

Startup vznikol ako výsledok spolupráce Oddelenia OZE fakulty BERG a firmy LED-SOLAR, s.r.o. Tú odštartoval výskum možností využitia OZE pre osvetlenie Slavošovského tunela.

Aktuálne je TuLiMark projektom LiDa jedným z piatich úspešných účastníkov projektu OpenMaker, podporujúceho inovatívne nápady.

Snahou výskumného tímu je vyvinúť svetelnú turistickú značku, ktorá zabezpečí v čase so zníženou viditeľnosťou čo najrýchlejší presun turistu na najbližšiu stanicu.

V praxi to znamená, že turistická značka vybavená vlastnou elektronikou sa v prípade zníženej viditeľnosti rozsvieti na dobu potrebnú k dosiahnutiu cieľa, pričom dĺžka a intenzita svietenia bude naprogramovaná pre každú turistickú trasu osobitne.

Bližšie informácie a aktuality z vývoja nájdete na stránke TuLiMark.

Spojenie histórie, nových technológií, zábavy a poučenia. To je hlavná myšlienka Startup-u s názvom MineWorld, ktorý chce sprostredkovať zážitok prítomného okamihu v spojení virtuálnej reality s reálnymi priestormi.

Tím z Oddelenia MZZ fakulty BERG je pripravený vytvoriť unikátny produkt v oblasti zážitkového vzdelávania.

Výnimočnosť  projektu spočíva v myšlienke zrealizovať banské dielo tak, aby návštevník mal príležitosť vyskúšať si bezpečne banské technológie a postupy a tým mu poskytnúť zážitok a skúsenosť v zmysle hesla:

„Zážitok nemá byť len sprostredkovaný, ale aj prežitý na vlastnej koži“

Prepojením banského múzea s virtuálnym svetom oslovíme mladú, modernú generáciu a zároveň neodradíme tých, ktorí sú odchovaní na tradičných prehliadkach a odbornom výklade.

Návštevník zažije postupy dobývania ako v minulosti, tak aj v súčasnosti. K dispozícii bude možnosť voľby storočia, či dobývaného nerastu a prostredníctvom virtuálnej reality sa budete prechádzať baňou, vnímať celý chod ťažby všetkými zmyslami.

 

Tešíme sa na skoré stretnutie plné jedinečných zážitkov.

 

StartUp – Užitočné informácie

Definície

 • Startup (start up, start-up) je pojem označujúci novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru. (Wikipédia)
 • Základnou myšlienkou startup-u by mala byť inovatívnosť.
 • Star­tupy sú novo za­lo­žené pod­niky, res­pek­tíve pod­niky v štá­diu za­lo­že­nia, ktoré sa sna­žia ma­te­ria­li­zo­vať alebo už ma­te­ria­li­zo­vali ur­čitú myš­lienku do pro­duk­to­vej po­doby, kto­rej pri­daná hod­nota spo­číva vo vý­ni­moč­nosti na trhu a rie­šení prob­lému, kto­rého rie­še­nie do­po­siaľ ne­bolo známe… (MFSR)

Charakteristické znaky

 • už nejde iba o podnikateľskú myšlienku – zakladatelia pripravujú reálne kroky súvisiace so vstupom na trh,
 • start up ponúka nový (inovatívny resp. inovovaný) produkt alebo službu, pričom tento produkt doteraz nebol otestovaný na trhu (a teda riziko neúspechu je veľmi veľké), 
 • po vstupe na trh sa očakáva rýchly rast,
 • start up uplatňuje škálovateľný biznisový model,
 • má medzinárodné/globálne ambície

(podnikajte.sk)

Oblasti, ktoré podporujeme

Naše združenie v zmysle stanov podporuje inovatívne myšlienky v oblasti:

 • obnoviteľných zdrojov energie,
 • energetiky,
 • životného prostredia,
 • cestovného ruchu,

Samozrejme, každá inovácia si vyžaduje osobitný prístup, ktorému sme vždy otvorení.

Formy podpory

Naša podpora startup-ov a inovatívnych projektov spočíva v:

 • poskytovaní odborných poradenských služieb, 
 • podpore účtovníctva,
 • zdieľaní kontaktov na osvedčené subjekty,

Zaujímavé odkazy

Potrebuješ pomôcť s nápadom?

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !