Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Občianske združenie RESpect KE, Park Komenského 19, 042 00 Košice (ďalej iba OZ RESpect KE alebo „my“) venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, preto sme vytvorili tento dokument, ktorý popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. Poskytnutím svojich údajov pre stránku www.respectke.sk dávate svoj súhlas na to, aby sme ich my mohli používať v súlade s týmito Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok spojených s ochranou osobných údajov nás kontaktujte na mailovej adrese: respect@respectke.sk.

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Zvyčajne osobné údaje zhromažďujeme za účelom:
  • registrácie do určitých oblastí webovej stránky,
  • registrácie na podujatia organizované OZ RESpect KE,
  • vyžiadania ďalších informácií,
  • rozosielania vyžiadaných referenčných materiálov,
  • rozosielania pozvánok na podujatia organizované OZ RESpect KE,
  • informovania o aktivitách OZ RESpect KE.
Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ten môže obsahovať meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré užívateľ dobrovoľne zahrnie do správy.

Používanie osobných údajov

Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v podmienkach zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady niektorých typov použitia sú uvedené v časti ‘Zhromažďovanie osobných údajov’. Vaše údaje môžeme taktiež použiť na zaslanie informácií o činnostiach súvisiacich s aktivitami OZ RESpect KE, prípadne iných informácií, o ktorých predpokladáme, že by vás mohli zaujímať. Z nášho zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v časti ‚Odhlásenie‘. Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom marketingu alebo v mene tretích strán.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Občianske združenie RESpect KE, Park Komenského 19, 042 00 Košice, je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté OZ RESpect KE, nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám s výnimkou exekučných, regulačných resp. iných štátnych orgánov alebo aj iných tretích strán podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi. Ak nastane konkrétny prípad, v ktorom by bolo potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, dotknutý návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.

Bezpečnosť

Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnené osoby poverené Výborom OZ RESpect KE, ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti a dôvernosti týchto informácií. Zásadou www.respectke.sk je používanie SSL technológie na ochranu informácií podávaných prostredníctvom webových formulárov.

Právo na prístup k informáciám

Návštevník stránky nás môže kedykoľvek požiadať o predloženie dokladov o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo a my tieto doložíme v lehote 30 dní. V prípade, že chcete aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky, urobte tak prostredníctvom žiadosti zaslanej na adresu respect@respectke.sk. Nepreberáme zodpovednosť za správnosť a presnosť obsahu osobných informácií. Ak budeme informovaní o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky nie sú aktuálne, vykonáme príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevníka webovej stránky. Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete nás kontaktovať cez e-mailovú adresu respect@respectke.sk. Žiadosť o prístup môžeme spoplatniť v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

Odhlásenie

Ak sa návštevníci našej webovej stránky rozhodnú odhlásiť zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, dáme im k tomu inštrukcie na príslušnej webovej stránke alebo v našej komunikácii. Návštevníci nám taktiež môžu zaslať žiadosť e-mailom na adresu respect@respectke.sk.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba po dobu potrebnú na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali, alebo po dobu vyžadovanú platnou legislatívou.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať ponuky tretích osôb. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická a video dokumentácia

Pri tvorbe záznamov z podujatí robíme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Tie používame v príspevkoch, v propagačných materiáloch. Pokiaľ by ste nechceli byť na fotografiách a videách, tak nám dajte vedieť pred začiatkom návštevy vašej prevádzky na našich kontaktných údajoch. Vaše osobné údaje si ponechávame počas priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Súbory „cookie“

Používame súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali rýchlejšie získavať informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies štandardným postupom. Ak si však používanie cookies neželáte, väčšina prehliadačov poskytuje užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V takom prípade sa môže stať, že dôjde k narušeniu funkcionality stránky. Po opustení našej, ale aj ktorejkoľvek inej webovej stránky si môžete súbory cookie kedykoľvek zo svojho systému vymazať.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ bude mať návštevník našej stránky pocit, že s jeho údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, má právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete o tomto podozrení najskôr informovať nás, aby sme mohli bezodkladne vykonať nápravu. Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018
Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !